Planowanie dydaktyczne w szkole zawodowej w świetle zmian od roku 2019/2020

Informacja o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli kształcących ucznia zawodu lub zespołów nauczycieli uczących w jednym zawodzie wg nowej podstawy programowej ogłoszonej w Dz. U. 2019 poz. 991 z póź. zm. którzy chcą przygotować nauczycielski plan dydaktyczny dla wybranego przedmiotu/ lub przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania zawodu.