Cel ogólny kursu: Przyswojenie wiadomości i umiejętności z działu "Pochodne węglowodorów"

Adresaci: uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej.

Czas trwania kursu: 21 maja 2020 - 14 czerwca 2020 r.