Zajęcia rewalidacyjne w formie sieci współpracy i samokształcenia adresowane są do nauczycieli, specjalistów realizujących rewalidację indywidualną z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.