NAUCZYCIEL  HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA STARCIE

Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę

w szkole o stażu 0 - 3 lata.

CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą a także nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Ważnym zagadnieniem projektu jest również zapoznanie uczestników z  wybranymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurą postępowania kwalifikacyjnego na stopień  nauczyciela kontraktowego.

Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w zakresie:

- planowania własnego rozwoju i awansu zawodowym

- doskonalenia umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu

- rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej i przedmiotowej o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych.

Część ogólna – 25 godzin dydaktycznych podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych) i realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu Zarządzania Oświatą oraz Zespołu Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego.

Część przedmiotowa – 25 godzin dydaktycznych również podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych), zajęcia będą prowadzone  przez dr Teresę Stachurską -Maj nauczyciela konsultanta oraz mgr Marzenę Kołakowską doradcę metodycznego.