Projekt – Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 – 5 lat.

CELEM ogólnym projektu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Są to m.in. umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, a także nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i rodzicami. Ważnym zagadnieniem projektu jest również zapoznanie uczestników z  wybranymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurą awansu zawodowego nauczyciela.

Dodatkowo nauczyciele otrzymają wsparcie w zakresie:

  • planowania własnego rozwoju i awansu zawodowego
  • doskonalenia umiejętności metodycznych z uwzględnieniem specyfiki nauczanego przedmiotu
  • rozwoju kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych.

KOMPONENTY PROJEKTU

Seminarium – obowiązkowe dla wszystkich uczestników

Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej i przedmiotowej o łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych realizowane w formule online.

Część ogólna – 25 godzin dydaktycznych podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych) i realizowana będzie przez nauczycieli konsultantów z Zespołu  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Część przedmiotowa – 25 godzin dydaktycznych również podzielona jest na 5 modułów (każdy po 5 godzin dydaktycznych), zajęcia będą prowadzone w grupach przedmiotowych przez nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych do spraw wychowania przedszkolnego.