Jeżeli nie znasz portu, do którego płyniesz

 i wiatry nie będą Ci sprzyjać (Seneka)

W czasie egzaminu ośmioklasisty najwięcej trudności stwarzają uczniom zadania związane
z rozwiązywaniem problemów. Podobna sytuacja występuje także w czasie egzaminu maturalnego z matematyki. Co roku  najsłabiej wypadają wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki i najwięcej uczniów nie zdaje matury z powodu tego przedmiotu.

Jedną z  przyczyn powyżej sytuacji jest zbyt słaby nacisk na rozwijanie kreatywności i samodzielności uczniów w czasie nauczania matematyki.

Według prof. Gruszczyk Kolczyńskiej „Szkoła realizuje zajęcia z edukacji matematycznej, na której przerabia niedobre podręczniki, kartka po kartce, strona po stronie. Natomiast nie uczy ani myślenia, ani działalności matematycznej.”

Stawianie w czasie edukacji matematycznej  dużego nacisku na stronę formalną w nauczaniu matematyki sprawia, że czynne przejęcie inicjatywy przez uczniów w stawianiu zagadnień i sprawdzaniu hipotez jest dla nich bardzo trudne. Dlatego pożądane jest stwarzanie sytuacji dydaktycznych, w czasie których uczeń najpierw wyznacza  samodzielnie cel do osiągnięcia w problemie matematycznym, a następnie  będzie dobierał odpowiednio metody rozwiązania. 

Cel główny projektu: Kształcenie  u nauczycieli umiejętności rozwiązywania problemów poprzez  tworzenie i rozwiązywanie przez uczniów  zadań problemowych  z różnych obszarów  matematyki i  interdyscyplinarnych.

Cele szczegółowe:

1. stosowanie przez nauczycieli w trakcie nauczania matematyki metod problemowych,

2. rozwijanie kreatywności uczniów,

3. doskonalenie rozwiązywania przez uczniów zadań problemowych,

4. konstruowanie przez uczniów zadań matematycznych ukierunkowanych na rozwiązanie problemu,

5. formułowanie  i rozwiązywanie przez uczniów problemów interdyscyplinarnych z wykorzystaniem narzędzi matematycznych,

6. doskonalenie roli nauczyciela matematyki jako coach’a w zespołowym rozwiązywaniu problemów przez uczniów.

Adresaci projektu:

- Nauczyciele matematyki I i II etapu edukacyjnego;

- Nauczyciele dowolnego przedmiotu dla II etapu edukacyjnego zainteresowani rozwiązywaniem problemów z ich obszaru metodami matematycznymi (nieobligatoryjnie);

- Uczniowie klas III –VII szkoły podstawowej (pośrednio).