Sieć współpracy nauczycieli j. hiszpańskiego w formule blended: KKUU

Kompetencje kluczowe (KK) i umiejętności uniwersalne (UU)

w nauczaniu języka hiszpańskiego

 

Tytuł formy: Sieć współpracy nauczycieli j. hiszpańskiego w formule blended: Kompetencje kluczowe (KK) i umiejętności uniwersalne (UU) w nauczaniu języka hiszpańskiego

 1. Cel ogólny: Wspomaganie nauczycieli języka hiszpańskiego w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, a w szczególności w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów.

 

Cele szczegółowe: Uczestnicy

-  nabędą umiejętności związane z organizacją pracy z wykorzystaniem KK i UU

- poszerzą kompetencje merytoryczne z zakresu dydaktyki i metodyki oraz teoretycznych założeń dotyczących ustaleń Parlamentu Europejskiego z 2018r. dot. KK

- udoskonalą warsztat pracy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji cyfrowych podczas nauczania zdalnego i wspierającej ten proces komunikacji z rodzicami uczniów

- przyswoją wiedzę potrzebną do opracowania scenariuszy zajęć językowych z uwzględnieniem potrzeb ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wykorzystaniem KK i UU.

 

 1. Adresaci:

Nauczyciele języka hiszpańskiego doskonalący warsztat pracy w zakresie doboru optymalnych metod, form, narzędzi TIK i środków dydaktycznych oraz zainteresowani doskonaleniem swojego warsztatu pracy nauczyciele innych języków obcych w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

 

 1. Autor/autorzy programu: Ewa Wódkowska

Liczba godzin: 21 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut),  będzie trwało od   9 listopada 2021r. do 19 kwietnia 2022r. Szkolenie składa się z dwóch części: e-learningowej oraz warsztatowej online.

 

Cześć e-learningowa będzie realizowana na platformie Moodle w wymiarze 7 godzin dydaktycznych i będzie podzielona na moduły tematyczne:

1.         Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w pracy nauczyciela j. hiszpańskiego

2.         Metody, formy i techniki nauczania optymalne dla przyrostu KK i UU

3. Dobór środków dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

4.  Narzędzia TIK stosowane przez nauczycieli w celu doskonalenia kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji i wielojęzyczności

5.         Nauczanie języka poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczości i doskonalenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

6.         Strategie nauczania-uczenia się optymalne dla przyrostu KK i UU (kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się)

7.         Konkursy językowe jako forma realizacji doskonalenia KK i UU

 

Część warsztatowa online odbędzie się w formie 7 warsztatów x 90 minut przeprowadzonych na platformie Microsoft Teams w ramach tych samych modułów tematycznych:

 1. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w pracy nauczyciela j. hiszpańskiego - 09.11.2021 godz. 17.00 – 18.30
 2. Metody, formy i techniki nauczania optymalne dla przyrostu KK i – 07.12.2021 godz. 17.00 – 18.30
 3. Dobór środków dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – 11.01.2022 godz. 17.00 – 18.30
 4. Narzędzia TIK stosowane przez nauczycieli w celu doskonalenia kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji i wielojęzyczności – 18.01.2022 godz. 17.00 – 18.30
 5. Nauczanie języka poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczości i doskonalenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – 22.03.2022 godz. 17.00 – 18.30
 6. Strategie nauczania-uczenia się optymalne dla przyrostu KK i UU (kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się) – 05.04.2022 godz. 17.00 – 18.30
 7. Konkursy językowe jako forma realizacji doskonalenia KK i UU – 19.04 godz. 17.00 – 18.30 – 18:00

 

4.      Tytuły modułów:

 1. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w pracy nauczyciela j. hiszpańskiego
 2. Metody, formy i techniki nauczania optymalne dla przyrostu KK i UU
 3. Dobór środków dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
 4. Narzędzia TIK stosowane przez nauczycieli w celu doskonalenia kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji i wielojęzyczności
 5. Nauczanie języka poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczości i doskonalenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
 6. Strategie nauczania-uczenia się optymalne dla przyrostu KK i UU (kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się)
 7. Konkursy językowe jako forma realizacji doskonalenia KK i UU

 5.      Treści kształcenia:

 1. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w pracy nauczyciela j. hiszpańskiego
 2. Metody, formy i techniki nauczania optymalne dla przyrostu KK i UU
 3. Dobór środków dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
 4. Narzędzia TIK stosowane przez nauczycieli w celu doskonalenia kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji i wielojęzyczności
 5. Nauczanie języka poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczości i doskonalenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
 6. Strategie nauczania-uczenia się optymalne dla przyrostu KK i UU (kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się)
 7. Konkursy językowe jako forma realizacji doskonalenia KK i UU 6.      Sposoby realizacji (formy i metody pracy):

 

Cześć e-learningowa będzie realizowana na platformie Moodle i Padlecie w wymiarze 7 godzin dydaktycznych pracy własnej/ dyskusji na forum Moodle

Część warsztatowa online odbędzie się w formie 7 warsztatów x 90 minut przeprowadzonych na platformie Microsoft Teams przy wykorzystaniu pracy w grupach i całym zespołem. Wykorzystane zostaną takie metody, jak wykład, pokaz, dyskusja, kula śniegowa, gry dydaktyczne, praca metodą komiksu, projekt edukacyjny, webquest

7.      Wykaz zalecanej literatury przedmiotu:

 1. Kupisiewicz C. „Podstawy Dydaktyki Ogólnej” Warszawa 1974
 2. Jaroszewska A. „Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój świado­mości wielokulturowej dziecka” Oficyna Wyd. ATUT: Wrocław 2007
 3. Komorowska H. „Metodyka nauczania języków obcych” Biblioteka Cyfrowa DOCER, Warszawa 2019
 4. Kompetencje Kluczowe - Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Cyfrowa ORE, Warszawa, 2017
 5. Biblioteka Cyfrowa Doradcy MSCDN: Cykl materiałów do j. hiszpańskiego „Animo” Warszawa 2020
 6. Biblioteka Cyfrowa Wydawnictwa Scholastic: Bajki o Cliffordzie w j. angielskim i hiszpańskim
 7. Janicka M. Biblioteka Cyfrowa ORE: „Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego” Warszawa 2019
 8. Chłopek Z. „Rozwijanie sprawności receptywnych w języku obcym” Biblioteka Cyfrowa JOWS, Warszawa 2016
 9. Brophy J. „Motywowanie uczniów do nauki” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002
 10. Faber A., Mazlish E. „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole? Wyd. Media Rodzina 2000 Poznań
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 2017 r., poz. 356
 12. Komorowska H. (red.) „Nauka języka obcego w perspektywie ucznia” Oficyna Wydawnicza Łośgraf: Warszawa 2011
 13. Fontana D. „Psychologia dla nauczycieli”, Wydawnictwo Zysk i S-ka: Poznań 1998
 14. Strony internetowe z aplikacjami do wykorzystania:

Quizizz

Learning Apps

Quizlet

Wordwall

Pixton

Jeopardy Rocks

Celebriti

 1. Zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
 2. „Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół” i „Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN”
 3. Lipińska-Pawełek M. Biblioteka Cyfrowa ORE: Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych Warszawa 2017

 

 8.      Materiały dla uczestników: Platforma Moodle i Padlet

 9.      Zasady szkolenia, kryteria oceniania oraz warunki ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia

Uczestnicy kursu realizują zadania w ramach każdego z modułów, biorą udział w spotkaniach online     w części warsztatowej na platformie TEAMS oraz przystępują do zaliczenia – opracowania scenariusza projektu edukacyjnego. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia jest obecność na 4 z siedmiu spotkań oraz terminowe wykonanie   i przesłanie scenariusza. Zaświadczenia będą wydawane przez sekretariat MSCDN po zakończeniu szkolenia.

10.  Wykaz narzędzi informatycznych potrzebnych uczestnikom do realizacji kursu

 

Dostęp do Internetu, Office 365, poczta elektroniczna, zainstalowana aplikacja Teams, aplikacje zakładane w ramach kursu: Moodle, Learning Apps, Quizlet, Wordwall, Quizizz, Padlet, Pixton.

Oprogramowanie pomocne w korzystaniu z materiałów: Adobe Acrobat, VLC Media Player. 

Zalecana przeglądarka internetowa – Chrome.

 

WSPARCIE W TRAKCIE SZKOLENIA

 

Autor treści oraz moderator:

Ewa Wódkowska – nauczyciel j. hiszpańskiego i angielskiego,  ekspert ds. języków obcych ORE, doradca metodyczny MSCDN w zakresie języka hiszpańskiego.

Kontakt mailowy:ewa.wodkowska@mscdn.edu.pl