Sieci współpracy.

Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli matematyki jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania matematyki, dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania matematyki oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.

Adresaci: nauczyciele matematyki.

Treści: nowoczesne lekcje matematyki z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, metody angażujące - integracja zespołu klasowego, gry i zabawy dydaktyczne – indywidualizacja pracy z uczniem (pod kątem zróżnicowanych potrzeb uczniów w procesie kształcenia), efektywne metody bieżącego oceniania pracy ucznia - informacja zwrotna dla ucznia oraz rodzica.

Miejsce spotkań: Platforma Moodle MSCDN, aplikacja Microsoft Teams.